กิจกรรม

โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผศ.อภิรัติ โสฬศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยอบรมในหลักสูตรคุกกี้ช็อคโกแลตชิพ,คัพเค้ก โดยอาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม  อาจารย์นันทวัน ชมโฉม  หลักสูตรกระเป๋าผ้าขาวม้า, ซองมือถือผ้าขาวม้า โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ หลักสูตรการจัดดอกไม้ช่อโบเก้,ดอกไม้ในโหลแก้ว โดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์กิติ  ยอดอ่อน และหลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชามะนาว,น้ำยาซักผ้า โดยอาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา อาจารย์สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญด้านคหกรรมศาสตร์ แก่ผู้เข้าอบรมและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดแก่ผู้เข้าอบรมในการสร้างอาชี   พ ของชุมชนให้เข็มเข็งต่อไป เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557

ท ฟ (3) ท ฟ (2) ท ฟ (1) IMG_0255 IMG_0196 IMG_0195 IMG_0074 IMG_0072 IMG_0041 IMG_0022

 

 

 

 

 

อภ (18)

อภ (17)