กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4       ทุกสาขาวิชาที่กำลังจะจบการศึกษาได้เตรียมความพร้อมที่จะออกสู่การปฏิบัติงานและการครองตนในสังคมปัจจุบันบรรยายโดยพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส วรวิหาร และโดย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เรื่องของการทำประกันสังคม ความหมาย และ สิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมต่างๆ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับก่อน การไปสมัครงาน การเขียน Resumeที่ถูกต้อง การแต่งกาย การแสดงออกถูกต้องตามกาลเทศะ และการใช้วาจาในการซักตอบคำถามสัมภาษณ์งาน โดย คุณโชติตรา สุริยะวงศ์ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ทั้งนี้ภายในงานยังมีสถานประกอบการต่างๆมาเปิดบูธรับสมัครงานแก่นักศึกษาอีกด้วย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

 

DSC_0121 DSC_0152 DSC_0150 DSC_0136 (2) DSC_0144 DSC_0132 (2) DSC_0129 DSC_0128 DSC_0127 DSC_0126 DSC_0127 (2) DSC_0115 DSC_0110 DSC_0085 DSC_0084 DSC_0120 DSC_0082 DSC_0071 DSC_0069 DSC_0034 DSC_0027