กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวเล ดูงานเชิงธุรกิจโรงงานมุกภูเก็ตและโรงงานทำผ้าบาติก โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน เมื่อวันที่ 20 – 23 เมษายน 2557 ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

2 มุข (10) มุข (8) มุข (7) มุข (5) มุข (4) มุข (3) มุข (2) มุข (1) บาติก (8) บาติก  (7) บาติก  (6) บาติก  (5) บาติก  (4) บาติก  (3) บาติก  (2) บาติก  (1) DSCN9362 DSC_0400 DSC_0394 DSC_0372 DSC_0353 DSC_0282 DSC_0221 DSC_0219 10 3