กิจกรรม

โครงการอบรมการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ โดยมีวิทยากร อาจารย์อธิปไตย โพแตง   เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กระบวนการจัดการความรู้ การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เกิดความเข้าใจในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

DSC_0963 DSC_0959 DSC_0957 DSC_0955 DSC_0954 DSC_0951 DSC_0949 DSC_0944 DSC_0941 DSC_0940 DSC_0928 DSC_0923 DSC_0912 DSC_0903 DSC_0816 S__4120586 S__4120585 S__4120583 S__4120582 S__4120581 DSC_0805 DSC_0803 DSC_0801 DSC_0796 DSC_0794 DSC_0779 DSC_0777 DSC_0769