กิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  • 28 กรกฎาคม 2557  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง  ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  • 30 กรกฎาคม 2557  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ปฐมนิเทศภาพรวมมหาลัย) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พาณิชยการพระนคร)
  • 1-3  สิงหาคม 2557  โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • 5 สิงหาคม 2557  ตรวจโรคนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม D-Hall ลานอิฐแดง ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เบอร์โทร 08-3015-4598 หรือ 0-2281-9231 ต่อ 5201-3   

เบอร์โทรฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนค 0-2281-9756-8 ต่อ 2102