กิจกรรม

งานคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จังหวัดสิงห์บุรี

งานคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ลงพื้นที่กลุ่มชุมชนเป้าหมายของงานคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในโครงการการพัฒนาคุณภาพพลาสติกสานในรูปแบบการตกแต่งด้วยศิลปะเดคูพาจ ของวิสาหกิจชุมชน บ้านพลาสติกสีรุ้ง ต. บ้านหม้อ อ. พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยมีประธานชุมชน คุณสมควร นาคศิลา เป็นผู้ให้ข้อมูลความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นและเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยี