กิจกรรม

อบรมเทคนิคและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางคหกรรมศาสตร์

งานวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางคหกรรมศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช