กิจกรรม

โครงการค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษายุคใหม่ ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษายุคใหม่ประจำปี 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมอีกทั้งยังทำให้นักศึกษาเข้าถึงบทบาทความเป็นผู้นำ ผู้ตามและการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดี จังหวัดราชบุรี

DSC_0150 DSC_0149 DSC_0105 DSC_0104 DSC_0101 DSC_0100 DSC_0099 DSC_0057 DSC_0054 DSC_0052 DSC_0050 DSC_0048 DSC_0034 DSC_0033 DSC_0020 DSC_0013 DSC_0012 DSC_0011