กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 57

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาเทียบโอน เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่ ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอันได้แก่ สังคมใหม่ สถานที่เรียนใหม่ ครู-อาจารย์และเพื่อนใหม่ นอกจากนี้ทางคณะได้เชิญผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมฟังคำชี้แจงต่างๆของคณะรวมทั้งได้ทำความรู้จักกับผู้บริหารของคณะด้วยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร