กิจกรรม

โครงการ12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนน์มพรรษา 82 พรรษามหาราชินี

งานสโมสรนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตเพื่อ         ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่   26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4  อาคารเรือนปัญญา