กิจกรรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อมเชือกเทียน ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อมเชือกเทียน โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกอบรมในหลักสูตรการย้อมสี การทำหมอน(จากแผ่นสาน)การทำกระเป๋า(จากแผ่นสาน) แนวทางการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ นำวิทยากรคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงิน และหลักสูตรการทำเชือกเทียน เครื่องประดับจากเชือก ผลิตภัณฑ์จากเชือก แนวทางการจำหน่ายสินค้า โดย อาจารย์สุวดี ประดับ อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโสนเมื่อวันที่ 2-6 กันยายน 2557 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน