กิจกรรม

“จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช” แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสาวศิรินันท์ เมฆฉาย พนักงานพิมพ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของคณาจารย์(สายวิชาการ) และเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์