กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา 2557

ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  จัดโดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เกียรติมาร่วมงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท แมคไทย จำกัด
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
5. สถาบัน IEO STUDYBROAD
6. บริษัท IEE THAILAND
7. บริษัท Food a friend
8. The FLORA C BISTRO DE FLORA
9. ร้านปัทมาภรณ์ฟลอริสท์