กิจกรรม

โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาอาหารและโภชนาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ฃภายใต้ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาอาหารและโภชนาการ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมศึกษาดูงานฝ่ายครัวการบิน บริษัทิการบินไทยจำกัด (มหาชน)  และวันที่ 31 สิงหาคม – 13 กันยายน 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (Advanced Course) ณ TOYO COLLEGE of Food Technology ณ เมือง  โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น