กิจกรรม

กิจกรรมโชติเวชศุกร์สดใสร่วมตักบาตรสร้างบุญ

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “โชติเวชศุกร์สดใสร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ (หน้าเจดีย์) อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 24 ตุลาคม 2557