กิจกรรม

กิจกรรมโชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557” ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีก 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557