กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่19

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในชื่อ “โครงการเลือกแนวทาง…วางอนาคต” เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมีอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10