ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

(Master of Home Economics Program in Home Economics)

จำนวน 3 กลุ่มวิชา 

1.กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

3.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)  หรือเทียบเท่าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 แผ่น

3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล / ใบทะเบียนสมรส / (ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม