กิจกรรม

นักเรียนแพทย์เยอรมัน บินตรงเรียนแกะสลักระยะสั้น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอนการแกะสลักผักและผลไม้ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย Heinrich Heine University Düsseldorf สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร