กิจกรรม

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือต่างแดน หวัง!!นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรง

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอที สแควร์ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา 

เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td ในการจัดส่งนักศึกษาที่มีทักษะด้านการประกอบอาหาร ออกฝึกประสบการณ์ยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียนในระดับสากล 

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางพร้อมที่พักให้กับนักศึกษาตลอดการเดินทาง เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และความร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การรับนักศึกษาเข้าทำงานประจำ /Part Time หรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น