กิจกรรม

เยี่ยมชมสถานประกอบการณ์ด้านอาหาร ป้อน!!!บัณฑิตทำงานสหรัฐอเมริกา

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมสถานประกอบการ”SHABU GRILL” ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในส่วนของการรับบัณฑิตเข้าทำงานและการจัดส่งนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ SHABU GRILL ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

“SHABU GRILL” เป็นร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาของบริษัท ไอที สแควร์ โดยมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่ได้จัดส่งศึกษาฝึกสหกิจในรุ่นที่ 1 จำนวน 6 คน ซึ่งสำเร็จการดำเนินงานแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

ปัจจุบันทางร้านได้รับบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าทำงานประจำแล้ว จำนวน 4 คน และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับสากล