กิจกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์