กิจกรรม

กิจกรรมโชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร