กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2 ต่อจากอธิการบดี คนที่ 1 รศ.ดวงสุดา เตโชติรส

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า 5 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 246 ง วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  โดยนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นางดวงสุดา เตโชติรส ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2552 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 นั้น เนื่องจากนางดวงสุดา เตโชติรส ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

new S__4268650