กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โชว์ขนมไทย เมืองย่างกุ้ง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการทำขนมไทย ในงาน Dinner reception attendees 13th Session of the General Assembly of the Asia-Pacific TelecomMunity การประชุมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดแสดงและสาธิตการทำขนมลูกชุบและขนมเบื้องไทย ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม เพื่อแสดงเอกลักษณ์ประจำชาติ เมื่อ 24-25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม Clover City Center Plus เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร