กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้งานสโมสรสันนิบาต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดดอกไม้ ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในนามของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถผ่านการเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งสถานที่ในงานมหามงคลนี้อย่างสวยงามและสมพระเกียรติ รูปแบบการจัดดอกไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดแบบไทยประยุกต์เน้นโทนสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ซึ่งในส่วนบริเวณพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าสนามตึกไทยคู่ฟ้า ได้ทำโครงสร้างลักษณะไทยประยุกต์รูปใบโพธิ์แสดงถึงความจงรักภักดีโดยธรรม และได้จัดตกแต่งห้องต่างๆ ในตึกไทยคู่ฟ้าด้วยดอกไม้และงานเอกลักษณ์ไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นให้ความร่วมมือในครั้งนี้ภายใต้การควบคุมงานของผศ.อภิรัติ โสฬศ และอ.อนุสรณ์ ใจทน