กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

“คหกรรม..คว้า 4 รางวัล จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015”

“คหกรรม..คว้า 4 รางวัล จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015”

จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้เข้ากิจกรรมและได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวดังนี้
นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ รับรางวัล Jumbo Queen 2015 นายศิริวัฒน์ ตะบองเพ็ชร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Seeson Award และรางวัลPopular Vote 2015 นายชานรงค์ จุมปี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 Seeson Award ซึ่งทั้งสามคนเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนายภานุ รัตนวุฒิคุณ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย รับรางวัล Best Costume 2015 โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 2015