กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับมอบโล่เกียรติคุณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการสนับสนุนกิจกรรมของวัดราชาธิวาสและการจัดกิจกรรม อบรมเยาวชน ในโครงการควิถีชีวิตพุทธมามะกะไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวรวิหาร พร้อมทั้งนำเด็กนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการสาธิตการทำลูกชุบ และทำอาหารกลางวัลเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมโครงการดังกล่า