กิจกรรม

โครงการ 5 ธันวามหามงคล

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครนำโดย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดดอกไม้ประดับสถานที่ และบริการเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมงานอีกในครั้งนี้ เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร