กิจกรรม

กราบขอพรปีใหม่ 2558

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
กราบขอพรปีใหม่จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557