กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

การประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ

นายอุทัช ธนพิบูลผล นายจรณชัย ไกรพงษ์ และนายฉัตรชัย น้ำจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา ในการประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ ได้แก่เมนูปลาย่างซอสแกงส้ม ไข่ม้วนไส้ผัก และ ขนมต้มฟักทองไส้ธัญพืช ในโครงการเครือข่ายนักวิชาการอาหารสุขภาพเพื่อสาธารณะผ่านระบบบริการสุขภาพ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โดยมี อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา