กิจกรรม

การสอบระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558

ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4ปี และเทียบโอน กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร