กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์จัดครูอาสา สอนเยาวชนภูฏานภาคฤดูหนาว

คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และปฏิบัติการสอนการทำเทียน ระยะที่ 1 โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต ระหว่างวันที่ 17-30 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายทหาร RBG เมืองทิมพู ราชอาณาจักภูฏาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน