กิจกรรม

งานวันสถาปนา มทร.พระนคร ครบรอบ 10 ปี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดีมาก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย 

2. รางวัลบุคคลดีเด่น
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีมาก ได้แก่ ดร.วไลภรณ์ สุทธา
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ระดับดีมาก ได้แก่นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง
กลุ่มลูกจ้างประจำ ระดับดีเด่น ได้แก่ นายกฤษดา บุญชู
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ระดับดีเด่น ได้แก่ นางสมบัติ สุขเอี่ยม
3. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้แก่นางพัชรา วีรบวรพงศ์ รองประธานกรรมการ บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ปิโตรรเคมีคัลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทไอที โปรเฟสชั่นแนลจำกัด
4.รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ระดับดีมาก ได้แก่ อาจารย์สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม
5. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557
ได้แก่ อาจารย์สุกัญญา จันทกุล สาขาการช่างฝีมือ
อาจารย์อารยะ ไทยเที่ยง สาขาคหกรรมศิลป์
6. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ
7. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นางวรรณา มณีนุตร์ เจ้าของธุรกิจร้านจัดดอกไม้ นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช กรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระลาโหม (ธุรกิจเอกชน) นางปองขวัญ เอี่ยมฤกษ์ชัย เจ้าของกิจการร้านจัดดอกไม้ปัทมาภรณ์ ฟลอรีส (ธุรกิจเอกชน)
DSC_0261 DSC_0255 DSC_0228 DSC_0213 DSC_0213.8 DSC_0213.7 DSC_0213.7.1 DSC_0213.6 DSC_0213.5 DSC_0213.4 DSC_0213.3 DSC_0213.2 DSC_0213.1 DSC_0212 DSC_0212.1
DSC_0209 DSC_0205 DSC_0201 DSC_0201.1 DSC_0182 DSC_0176 DSC_0169 DSC_0160 DSC_0150 DSC_0144 DSC_0075 DSC_0070 DSC_0059 DSC_0294 DSC_0291 DSC_0290 DSC_0286 DSC_0284 DSC_0279 DSC_0276 DSC_0275 DSC_0272 DSC_0270 DSC_0269 DSC_0266 DSC_0264