กิจกรรม

ถ่ายทอดเทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน

อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริ”ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ในหัวข้อ 1)เทคนิคการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และ2)เทคนิคการผลิตสินค้าสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐาน วันที่ 19-20

ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มมิตรสัมพันธ์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา