กิจกรรม

ประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำการกำหนดรายละเอียดของข้อสอบ กฎกติกา หลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อมูลทางเทคนิค และรูปแบบการแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 ในสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1 (2)1 (4) 1 (3) 1 (1)