กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ปี 2557

คณาจารย์ และ นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร และบุพการีชนทั้งหลาย ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 
ในการนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในพิธีดังกล่าว