กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร IT Professional

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาให้การต้อนรับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td (ประธานบริษัท) และผู้ติดตาม ในการเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งนำชมพิพิธภัณฑ์สักทอง ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1 DSC_0424 DSC_0426 DSC_0431 DSC_0436 DSC_0444 DSC_0458 DSC_0461 DSC_0488 DSC_0489 DSC_0498 DSC_0526