กิจกรรม

พิธีเปิด”พระนครเกมส์”

         ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 35