กิจกรรม

สำนักงบประมาณเยี่ยมชมคณะ

     รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ คุณทวีศักดิ์ ชพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2 คุณอินทรายุธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 คุณรวีรัตน์ ส่งสัมพันธ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ ในการเข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเข้าดูงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และห้องปฏิบัติการเรียนการสอน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 DSC_0892 DSC_0895 DSC_0896 DSC_0902 DSC_0909 DSC_0915 DSC_0928