กิจกรรม

กิจกรรมยืนยิ้มหน้า ม.”มนต์รักโชติเวช”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่องาน “ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 6 “มนต์รักโชติเวช” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความสมัคร สมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกันภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวด One man One Woma สำหรับนักศึกษาเพศชายที่ชื่นชอบในการแต่งกายเป็นชายก็หล่อ เป็นหญิงก็สวย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

2 3 4 5 DSC_0086 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0111 DSC_0120 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0142 DSC_0145 DSC_0149 DSC_0157 DSC_0162 DSC_0165 DSC_0189 DSC_0195 DSC_0200 DSC_0203 DSC_0205 DSC_0213 DSC_0217 DSC_0219 DSC_0223 DSC_0224 DSC_0229 DSC_0231 DSC_0232 DSC_0234 DSC_0235 DSC_0237 DSC_0239 DSC_0243 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0249 DSC_0250 DSC_0252 DSC_0256 DSC_0258 DSC_0260 DSC_0262 DSC_0263 DSC_0268 DSC_0273 DSC_0274 DSC_0278 DSC_0281 DSC_0283 DSC_0306 DSC_0285 DSC_0309 DSC_0312 DSC_0315 DSC_0304 DSC_0300 DSC_0297 DSC_0292 DSC_0319 DSC_0324 DSC_0327 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0330 DSC_0331 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0338 DSC_0339 DSC_0346 DSC_0350 DSC_0363 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0371 DSC_0373 DSC_0376 DSC_0380 DSC_0383 DSC_0384 DSC_0388 DSC_0429 DSC_0421 DSC_0415 DSC_0409 DSC_0403