กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ “60 พรรษา ขัตติยนารี ศรีสยาม”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด ในงานนิทรรศการ “60 พรรษา ขัตติยนารี ศรีสยาม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต เมื่อ 5 มีนาคม 2558 ณ วัดเบญจมบพิตร