กิจกรรม

บริจาคโลหิต 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60พรรษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์