กิจกรรม

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา

ชมรมอนุรักษ์ผ้าไทย ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าชมในส่วนของงานจัดแสดงห้องราชพัตราภรณ์ ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ การฝึกการนุ่งห่มแบบไทย ห้องอนุรักษ์ผ้า และห้องกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในส่วนของการเก็บรักษาและอนุรักษ์ผ้า และการขึ้นทะเบียนผ้า การจัดเก็บในระบบของพิพิธภัณฑ์ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ