กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล

นศ.คหกรรมศาสตร์ ดึงอัตลักษณ์วิชาชีพ ผสานความจงรักภักดี จัดงานดอกไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย ในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และการแข่งขันจัดดอกไม้แบบไทย ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา เมื่อ 25 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาวิชาการเรื่อง “ประสบการณ์ในการแข่งขันงานดอกไม้ในระดับสากล” และ การแข่งขันจัดดอกไม้แบบไทย หัวข้อ “60 พรรษา พฤกษามาลี อัญชลีทูลเกล้าฯ ถวาย” ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ้วยรางวัลรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร และถ้วยรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครตามลำดับการจัดงานเสวนา ได้รับเกียรติจาก คุณภูเบศร์ เจษฏ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก (เอเชีย – แปซิฟิก) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์งานดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันสากล รวมถึงการจัดดอกไม้และการตัดสินการแข่งขันอย่างไรให้เป็นสากล เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการสร้างสรรค์งานดอกไม้ไทยให้มีมาตรฐาน และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานออกสู่สายตาประชาชน พร้อมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
จึงนับได้ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการให้นักศึกษาเกิดพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ แสดงอัตลักษณ์ สู่การลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่ว่า “คณะต้นแบบแห่งการผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”