กิจกรรม

กิจกรรม สหกิจศึกษา CPF

กศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม สหกิจศึกษา ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) CPF เรื่อง การรับสมัครฝึกสหกิจศึกษา และ การสมัครงาน ในเครือCPF วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 2402 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร