กิจกรรม

ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2 เมษายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

1.1 1 2 3 DSC_0929 DSC_0953 DSC_0987 DSC_0989 DSC_0990