กิจกรรม

คหกรรมฯ จัดดอกไม้ …. วันฉัตรมงคล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่่ในงานสโมสรสันนิบาต เนื่่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล