กิจกรรม

คหกรรมฯ ต้อนรับเสด็จ พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ วันที่15 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร