กิจกรรม

ชมรมอนุรักษ์ผ้าไทย ศึกษาดูงาน

นักศึกษาสมาชิกชมรมอนุรักษ์ผ้าไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่กระบวนการเพราะปลูก ต้นหม่อน การเลี้ยงไหม การสาวเส้นไหม การทำชาใบหม่อน การแปรรูปผลหม่อน การนทำน้ำลูกหม่อนสกัดเข้มข้น การทำสบูจากโปรตีนไหม และการอนุรักษ์ผ้าไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 25-27 พ.ค. 2558